Local Instructors

Yantra Yoga 

 

Nataly Nitsche

Maxim Leshchenko

Alessandra Policreti

Jan Blumenroth

 

Vajra Dance

Liudmila Kudryavtseva

Yolanda Ferrándiz Guerrero

Anna Apraksina

Maria Stepanyk

Kumar Kumari

Ilaria Faccioli

Alessandra Policreti

Khaita Dances

Liudmila Kudryavtseva

Elena Dumcheva
Elena Kalistova
Liliya Letti
Margarita Supe
Natalia Plotnychenko
Lilia Shashkova
Nataly Nitsche
Pancho Company
Przemek Sumelka
Sébastien Remy
Soledad Suarez
Tomy Edgar
Urara Taoka